Dişhekimlerinin Birden Çok Yerdeki Mesleki Çalışmalarının Usul Ve Esasları Hakkında Yönerge

DİŞHEKİMLERİNİN BİRDEN ÇOK YERDEKİ MESLEKİ ÇALIŞMALARININ
USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

(14-15 Ağustos 2017 tarihli Merkez Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girmiştir)

Amaç ve Dayanak
MADDE 1 –
 (1) Bu Yönerge, birden çok yerde mesleki faaliyette bulunmak isteyen dişhekimlerine, Odalar tarafından izin verilmesine ilişkin değerlendirmede kullanılacak ölçütler ile verilecek iznin usul ve esaslarının belirlenmesi amacıyla, 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun ile 3224 sayılı Türk Dişhekimleri Birliği Yasası’nın 26 ve 42. maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Terimler
MADDE 2 –
 (1) Bu Yönergede geçen;

TDB                            : Türk Dişhekimleri Birliğini,
MYK                            : Merkez Yönetim Kurulunu,
Oda                             : Dişhekimleri Odalarını,
Yönetim Kurulu          : Oda Yönetim Kurulu’nu,
Sağlık kuruluşu       : Muayenehane, müşterek muayenehane, poliklinik, ağız ve diş sağlığı merkezi ve hastaneleri,

ifade eder.

Ana Kural
MADDE 3 – 
(1) Dişhekiminin çalıştığı yer dışında, birden çok yerde çalışmasına Oda Yönetim Kurulu, onay verebilir.

(2) Dişhekimlerinin, birden çok sağlık kurum ve kuruluşunda çalışabilmeleri için, sağlık biriminin aynı ilde olması gerekir.

(3) Dişhekiminin çalıştığı veya çalışmak istediği sağlık kuruluşunun sadece ağız diş sağlığı alanında hizmet sunan bir sağlık kuruluşu olması veya genel tıp dallarında da hizmet sunuyor olması yönerge ile belirlenen kuralların uygulanması bakımından önem taşımaz.

Onay Başvurusu
MADDE 4 – 
(1) Birden çok yerde süreklilik arz eden mesleki faaliyette bulunmak isteyen dişhekimi ile çalışılacak sağlık kuruluşunun mesul müdürü Odaya başvurur. Bu başvuruda, mevcut çalışma şartları ile onay istenen yerdeki çalışma şartları ayrıntılı olarak belirtilir.

(2) Birden çok yerde çalışma isteğinde, dişhekiminin çalıştığı birimlerdeki çalışma süreleri ile planlanan çalışma süresine ilişkin ayrıntılı bilgi verilir.

(3) Başvuru ücreti, başvuru sırasında peşin olarak ödenir. Onay talebinin reddi halinde başvuru ücreti iade edilmez Başvuru onaylanırsa,  ayrıca onay ücreti ödenir. Bu Yönergede belirtilen başvuru ve onay ücretleri TDB tarafından belirlenir.

Değerlendirme Ölçütleri
MADDE 5 –
 (1) Yönetim Kurulu, birden çok yerde çalışma konusundaki başvuruları iş hacmi, ikinci görevlerin diş hekimleri arasında adil şekilde dağıtılması, hizmetin iyi yapılması temel ilkeleri ışığında; dişhekiminin mevcut ve talep edilen yerdeki çalışma süreleri, ikinci görevlerin diş hekimleri arasında adil şekilde dağıtılması, hizmetin iyi yapılması ve benzeri hususları da gözönünde bulundurarak inceler ve gerekçeli olarak karara bağlar.

(2) Yönetim Kurulu’nun değerlendirmede gözeteceği bir kısım ölçütler şunlardır:

  1. Bölgenin ağız diş sağlığı ihtiyaçları,
  2. Bölgede dişhekimi veya ilgili dalda uzman dişhekimi sayılarının yetersiz oluşu,
  3. Dişhekimi başına düşen hasta sayısının ülke ortalamasının üstünde olması,
  4. Ağız ve diş sağlığı hizmetlerine ya da bir takım tedavi hizmetlerine ulaşma güçlüğünün bulunması,
  5. Dişhekiminin asıl çalıştığı yer de dahil olmak üzere bütün çalışmalarının toplam süresinin ayda 220 saati aşmaması,

(3) Bu ölçütler sınırlı olarak belirlenmediği gibi, ikinci fıkrada belirtilen ölçütlerin kısmen veya tamamen gerçekleşmiş olması da dişhekimlerine birden çok yerde çalışma için herhangi bir hak vermez.

Değerlendirme
MADDE 6- 
(1) Yönetim Kurulu, başvuruları, mümkün olduğunca başvuru tarihinden itibaren iki ay içinde karara bağlayarak ilgili dişhekimine ve sağlık kuruluşuna bildirir. Bu kararın verilmesine ilişkin etkenler karar gerekçesinde ayrıntılarıyla belirtilir.

(2) Dişhekimliği hizmetine gereksinim olan bir bölge için birden fazla başvuru olduğunda, başvuru sahiplerinin halen birden çok sağlık kuruluşunda çalışıp çalışmadığı ve çalışma süreleri ile başvuru öncelik sırasına göre karar verilir.

(3) Onay talebi reddedilen dişhekimi, ayrıntılı gerekçelerini belirterek yeniden inceleme talebinde bulunabilir. Yeniden inceleme Yönetim Kurulu tarafından yapılır ve kesin olarak karar verilir.  

Çalışma Şekli
MADDE 7 – 
(1) Dişhekimi, mevzuatın yüklediği yükümlülükleri her yerdeki çalışmasında tam olarak yerine getirir. Bu çerçevede, kayıt işlemleri ile sağlık kuruluşunun fiziki ve personel standardının yanı sıra hastaya karşı yükümlülüklerin de tam olarak yerine getirilmesi gerekir.

(2) Dişhekiminin çalıştığı her yerde hasta ile kurduğu ilişki resmi olarak kayıtlı olmalı; kendi kaşesini kullanmalı, protokol defterinde kendi adı olmalı ve reçete düzenlemesi gerektiğinde kendi adıyla düzenlemelidir.

Onay Yenileme
MADDE 8 – 
(1) Dişhekimlerinin birden çok yerdeki çalışma onayları her yıl Yönetim Kurulu tarafından, onay verilmesine ilişkin şartlar dikkate alınarak değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda onay yenilenir veya iptal edilir. İptal kararının gerekçeli olması gerekir.

(2) Onay yenileme incelemesinde ihtiyaç duyulması halinde gerekli bilgi ve belge ilgili dişhekimi tarafından sağlanır.

Geçici Madde 1 – (1) Halen birden fazla yerde Oda onayı olmaksızın mesleki faaliyet yürütenler bu Yönergenin yürürlük tarihinden itibaren altı ay içinde ilgili Odaya başvurarak gerekli onayı almak zorundadır.

Yürürlük
MADDE 8 – 
(1) Bu Yönerge, Merkez Yönetim Kurulunun kabul ettiği tarihte yürürlüğe girer.  

Yürütme
MADDE 9 – 
(1) Bu Yönerge hükümlerini Merkez Yönetim Kurulu ve Oda Yönetim Kurulları yürütür.

Instagram icon
Telefon 0 (352) 232 61 67
E-Posta info@kaydo.org.tr
Adres
Cumhuriyet Mahallesi Vatan Caddesi Belediye Durmaz İş Merkezi No:11/B Kat 5 No:510 Melikgazi/Kayseri
Instagram icon